Algemene voorwaarden

Bij deelname aan en betaling van een workshop, (online) les of (online) training bij Handbalans verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

 1. Tot stand komen overeenkomst
  a. De Overeenkomst tussen Handbalans en de cliënt komt tot stand door middel van
  – Aanmelding via Whatsapp
  – Aanmelding via de mail
  – Het online aanmelden via een online formulier op de website van Handbalans
  b. Voor abonnementen geldt: de overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. Deze duur bedraagt minimaal 6 maanden en is daarna minimaal opzegbaar
  c. Voor losse lessen/trainingen/cursussen en workshops geldt: een eenmalige overeenkomst per les/training en/of workshop
  d. Voor een 10-rittenleskaart geldt: 6 maanden geldig na aankoop
  e. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven
 1. Annulering/opzeggen

a. Indien een (online) les of (online) training binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht. Tot aan 48 uur voor aanvang kan de afspraak kosteloos telefonisch of via Whatsapp worden verzet.
b.Een cursus heeft een vooraf afgesproken doorlooptijd. In dit tijdvak dient de cursus te worden afgerond en de lessen te worden genoten.
c. Indien een workshop 3 weken voor aanvang wordt geannuleerd worden de volledige kosten in rekening gebracht. Annulering dient telefonisch of via Whatsapp te gebeuren.
d. Workshop, (online) lessen of (online) trainingen vinden plaats onder voorbehoud: bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de trainer als gevolg van overmacht kan een les komen te vervallen of worden verplaatst naar een andere datum. Uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt gezorgd voor gelijkwaardige vervanging door een gekwalificeerde trainer.
e. Een abonnement kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
f. Een cursus kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet worden en dient te worden afgerond in de afgesproken periode.
g. De geldigheid van een 10-rittenleskaart is bindend en vervalt 6 maanden na aankoop. Er is geen mogelijkheid tot restitutie op de niet genoten lessen van de kaart.
h. In geval van annulering van een van de diensten vanuit Handbalans, zullen de kosten worden gerestitueerd.
i. Op de opgegeven vakantiedagen en of onverwachte uitval van de reguliere lessen, vanuit Handbalans, kan geen aanspraak gemaakt worden op de restitutie van de les. Deze lessen worden ook niet naar de opdrachtgever in rekening gebracht.
j. Bij onverhoopte stopzetting van de opdrachtgever en opdrachtnemer van de les, door gezondheid redenen of andere denkbare redenen, zal er geen restitutie plaatsvinden van de al gedeeltelijk genoten les.
k. In geval van annulering van een van de diensten vanuit Handbalans door een overmachtsituatie, zoals een lock down, is geen restitutie van de kosten mogelijk.

 1. Tarieven

a. De huidige tarieven zijn te vinden op de site handbalans.nl
b. Handbalans behoudt zich het recht de prijzen van haar diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.
c. De actueel geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.
d. Handbalans staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77934938

4. Betaling
a. Abonnementsgelden
i. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur van minimaal 6 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet. De lessen dienen in dezelfde maand te worden gevolgd en kunnen niet opgespaard worden. Na 6 maanden is het abonnement iedere maand opzegbaar, tenzij anders is overeengekomen met de cliënt.
ii. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
iii. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Handbalans de aanmelding heeft ontvangen.
iv. De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Handbalans biedt de cliënt echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.
v. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
vi.De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Hanbalans biedt de cliënt echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.
vii. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden door middel van overboeking per periode van 1 maand vooruit
viii.De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Handbalans te zijn binnengekomen. Handbalans is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
ix. Handbalans is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
x. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

b. Losse lessen/trainingen/cursus
i. Betaling van deelname aan een (online) les, training of bij aankoop van een cursus dient bij aanvang te zijn betaald.

c. Workshops, fysieke lessen/trainingen/cursussen
i. Betaling van deelname aan een workshop dient minimaal 3 weken voor aanvang van de workshop plaatst te vinden.

d. Alle diensten. Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft:
i.Handbalans het recht de sessie te annuleren, of deelname te ontzeggen.
ii. Handbalans het recht de invorderingskosten en incassokosten te verhalen op de opdrachtgever/ deelnemer.
iii. Handbalans het recht om haar contractuele verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
iv. Handbalans het recht de invorderingskosten en incassokosten te verhalen op de opdrachtgever/ deelnemer.

5. Aansprakelijkheid

a. Handbalans zorgt voor workshops, (online) lessen en (online) trainingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een workshop, les of training. Deelname aan een workshop, (online) les, of (online) training verzorgd door Handbalans doet de opdrachtgever/deelnemer altijd op eigen risico.
b. Medische bijzonderheden en lichamelijke en of psychische klachten dienen voorafgaand aan een workshop, (online) les of (online) training te worden gemeld aan Handbalans. Nalatigheid hierin valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemer.
c. Handbalans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers, opgedaan tijdens of na de workshop, (online) les of (online) training.
d. Handbalans biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
– Consulteer een arts voordat je met de gekozen activiteit begint als je er niet zeker van bent of het verantwoord is, of je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
– Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de training vóór aanvang van de workshop, (online) les of (online) training.
– Luister goed naar de instructies en volg deze op. Informeer bij de trainer wanneer je een oefening niet begrijpt.
– Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
e. Handbalans is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten.

 1. Workshops, lessen en trainingen

a. De (lichamelijke) integriteit van de deelnemer dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd.
b. Handbalans behoudt zich het recht voor om deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals hierboven genoemd, niet naleven de toegang tot de activiteiten van Handbalans te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie.
c. Tijdens de workshops, lessen en trainingen kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt. Deze kunnen gedeeld worden op social media of de website.
d. Voor handstandgroepslessen waarbij het inplannen van lessen van toepassing is, geldt dat tot maximaal één maand van tevoren de les ingepland dient te zijn.
e. Voor abonnementen geldt: de lessen/trainingen dienen in dezelfde maand te worden gevolgd. Er is geen mogelijkheid om lessen op te sparen en op een later moment te volgen.

 1. Persoonsgegevens

a. Handbalans verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. Handbalans gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht. Handbalans geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit door aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een workshop, (online) les, of (online) training, dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij Handbalans zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amersfoort. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amersfoort.