Algemene voorwaarden

Bij deelname aan en betaling van een workshop, (online) les of (online) training bij Handbalans verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

ANNULERING/OPZEGGEN

 • Indien een (online) les of (online) training binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd, worden de volledige kosten in rekening gebracht. Tot aan 48 uur voor aanvang kan de afspraak kosteloos telefonisch of via whatsapp worden verzet.
 • Inden een workshop 2,5 week voor aanvang wordt geannuleerd worden de volledige kosten in rekening gebracht. Annulering dient telefonisch of via whatsapp te gebeuren.
 • Workshop, (online) lessen of (online) trainingen vinden plaats onder voorbehoud: bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de trainer als gevolg van overmacht kan een les komen te vervallen of worden verplaatst naar een andere datum. Uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt gezorgd voor gelijkwaardige vervanging door een gekwalificeerde trainer.
 • In geval van annulering van een van de diensten vanuit Handbalans, zullen de kosten worden gerestitueerd.

TARIEVEN

 • De tarieven zijn te vinden op de site www.handbalans.nl
 • Handbalans behoudt zich het recht de prijzen van haar diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.
 • De actueel geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.
 • Handbalans staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77934938

BETALING

 • Betaling van deelname aan een (online) les, training of bij aankoop van een pakket dient bij aanvang te zijn betaald
 • Betaling van deelname aan een workshop dient minimaal 2,5 week voor aanvang van de workshop plaatst te vinden
 • Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft:
  • Handbalans het recht de sessie te annuleren, of deelname te ontzeggen.
  • Handbalans het recht de invorderingskosten en incassokosten te verhalen op de opdrachtgever/ deelnemer.
  • Handbalans het recht om haar contractuele verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 • Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft:
  • Handbalans het recht de invorderingskosten en incassokosten te verhalen op de opdrachtgever/ deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Handbalans zorgt voor workshops, (online) lessen en (online) trainingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een workshop, les of training. Deelname aan een workshop, (online) les, of (online) training verzorgd door Handbalans doet de opdrachtgever/deelnemer altijd op eigen risico.
 • Medische bijzonderheden en lichamelijke en of psychische klachten dienen voorafgaand aan een workshop, (online) les of (online) training te worden gemeld aan Handbalans. Nalatigheid hierin valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • Handbalans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers, opgedaan tijdens of na de workshop, (online) les of (online) training.

Handbalans biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met de gekozen activiteit begint als je er niet zeker van bent of het verantwoord is, of je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de training vóór aanvang van de workshop, (online) les of (online) training.
 • Luister goed naar de instructies en volg deze op. Informeer bij de trainer wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Handbalans is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten.

WORKSHOPS, LESSEN EN TRAININGEN

 • De (lichamelijke) integriteit van de deelnemer dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd.
 • Handbalans behoudt zich het recht voor om deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals hierboven genoemd, niet naleven de toegang tot de activiteiten van Handbalans te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie.

VOORWAARDEN 10-RITTENKAARTEN

 • De 10 rittenkaart gaat in op de datum dat je deze aanschaft en eindigt 12 maanden later. Het is ook mogelijk om met je partner/vriendin/vriend/kind (eren) samen een 10 rittenkaart aan te schaffen. Uiteraard na vermelding voorafgaande de aanschaf van de kaart.
 • Er is geen mogelijkheid, om de rittenkaart te bevriezen. De kaart is persoonlijk en dus ook niet overdraagbaar aan een andere persoon. Heb je je 10 rittenkaart niet vol gemaakt binnen de geldigheidstermijn van 12 maanden, dan komen de niet genoten lessen helaas te vervallen. Er kan dan ook geen restitutie plaatsvinden.

PERSOONSGEGEVENS

 • Handbalans verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. Handbalans gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht. Handbalans geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit door aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

 • Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een workshop, (online) les, of (online) training, dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij Handbalans zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amersfoort. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amersfoort.